SMB2016TX011, Speaky-Spokey,2016, 7%22X 4 1:4%22, Cotton & Thread, 72dpI

"Speaky-Spokey," 2016, 7"x4 1/4", Cotton, Thread

Advertisements